BejelentésMinistránsok honlapja
Ministrálni jó, gyere TE is !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Advent 1. vasárnapja

 

 

OLVASMÁNY Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8

 

  A próféta a nép nevében imádkozik, amikor már a fogságból

visszatértek, Jeruzsálembe, de megoldhatatlannak látszó nehézségek

elôtt álltak. Bűnbánattal gondol arra, hogy a csapást vétkeik miatt

küldte rájuk Isten. Olyanok lettek, mintai elszáradt lomb, amelyen nem

látszik a jövô ígérete. Egyedül a mindenható Isten segíthet rajtuk,

akit a próféta atyának szólít, s aki elég irgalmas ahhoz, hogy

megbocsásson.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk

elküldené az üdvösséget.

 

  Te vagy, Uram, a mi atyánk.

Mert Ábrahám nem tud rólunk,

és Izrael nem ismer minket;

te, Uram, te magad vagy a mi atyánk,

régtôl fogva ,,Megváltónk`` a neved.

Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról,

és hogy megkeményítsük szívünket,

ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna?

Fordulj felénk újra, a te szolgáidért,

örökrészed törzseiért.

  Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!

Színed elôtt megolvadnának a hegyek,

mint ahogy a láng felgyújtja a rôzsét,

és ahogy a tűz felforralja a vizet.

Így neved ismertté válna ellenségeid elôtt,

és a nemzetek megrendülnének színed elôtt.

  Leszálltál, és színed elôtt megolvadtak a hegyek!

Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta,

és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül,

aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak.

Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit,

és aki útjaidon járva rád emlékezik.

  Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk;

bűneinkben vagyunk régtôl fogva, bárcsak megszabadulnánk!

Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan,

és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha.

Elfonnyadtunk, mint a falevél,

és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket.

  Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet,

aki fölkelne és beléd kapaszkodna.

Mert elrejtetted elôlünk arcodat,

és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának.

Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk;

mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz,

a te kezed művei vagyunk mindnyájan.

Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon,

és ne emlékezzél többé gonoszságainkra.

Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.

 

Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 2ac és 3b. 15--16. 18--19                4g. tónus.

 

Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és

szabadok leszünk! 4. vers.

 

Elôénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, ragyogj fel, aki trónolsz a

kerubok fölött!

Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!

Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és

szabadok leszünk!

 

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égbôl, * lásd, és

látogasd meg ezt a szôlôt!

Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak

megerôsítettél.

H: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok

leszünk!

 

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit

magadnak megerôsítettél.

Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk

nevedet.

H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok

leszünk!

 

SZENTLECKE 1 Kor 1, 3-9

 

  Az apostol úgy tekint vissza a korintusi egyház alapítására, hogy

annak idején Isten minden kegyelemmel elhalmozta ôket, s megengedte

nekik, hogy Krisztus tanúi lehettek. Ezért remélhetik, hogy megkapják

az állhatatosságot, hiszen Isten megtartja ígéretét. Viszont a hívônek

is az a kötelessége, hogy igazi hűséget tanúsítson az evangélium

szerinti élettel. Az Egyháznak látható jelnek kell lennie a világban.

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt elsô levelébôl

 

  Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk.

 

  Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentôl és

Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!

  Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az

isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok

lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti

tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem

nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ô

mindvégig megerôsít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus

Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus

Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

 

Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 1. szám.

Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg

nékünk. Zsolt 84,8 -- 1 D2 tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Mk 13, 33-37

 

  Mi már az elsô adventnek, a Krisztus várásnak csak emlékét

ünnepeljük. De várjuk Krisztus második e jövetelét, illetôleg a vele

való találkozást, amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a

figyelmeztetés, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell

ébernek lennünk. Erkölcsi döntéseinkben megerôsíthet az a gondolat,

hogy Istennek számadással tartozunk és csak tôle várhatjuk a jutalmat

fáradozásainkért

 

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébôl

 

  Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!

 

  Abban az idôben Jézus így tanított:

  Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idô. Az

idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza

mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuôrnek

megparancsolja, hogy virrasszon.

  Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura:

lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon

alva benneteket, ha váratlanul megérkezik!

  Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

Advent 2. vasárnapja

 

 

OLVASMÁNY Iz 40, 1-5. 9-11

 

  A babiloni fogságban a próféta azt a feladatot kapja, hogy

vigasztalja  népét, mert Isten velük van és kiengesztelôdik. Bűneik

miatt el kell viselniök a büntetést, de azért Isten hűséges marad a

szövetséghez. A próféta elôre látja, hogy Isten visszavezeti népét

hazájába a pusztaságon keresztül, ezért kiált, hogy az utakat tegyék

simává. Isten mind a  büntetéssel, mind az irgalommal kimutatja

hatalmát, s egyúttal az az embert is alakítja.

 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink szívében!

 

  ,,Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg``

-- ezt mondja Istenetek.

,,Szóljatok Jeruzsálem szívéhez

és kiáltsátok oda neki:

Véget ért szolgaságának ideje,

bocsánatot nyert gonoszsága,

 hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze

minden bűnéért.``

  Egy hang kiált:

,,Készítsetek utat az Úrnak a pusztában,

egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.

Minden völgy emelkedjék föl,

minden hegy és halom süllyedjen alá.

Ami egyenetlen, váljék egyenessé,

és sima úttá, ami göröngyös.

Akkor megnyilvánul az Úr dicsôsége,

és meglátják azt mindenek.

Igen, az Úr szája mondta ezt így.``

  Menj föl egy magas hegyre,

te, ki jó hírt viszel Sionnak,

emeld föl erôsen hangodat,

te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek.

Emeld föl hangodat! Ne félj!

Hirdesd Júda városainak:

  ,,Íme, a ti Istenetek!

Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal,

karjával mindent uralma alá vet.

Vele van gyôzelmének jutalma,

és színe elôtt a bôséges zsákmány.

Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor.

Karjaiba veszi bárányait,

ölében hordozza ôket,

az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.``

 

Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 84, 9ab-10, 11-12. 13-14                    1 D2 tónus.

 

Válasz: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet

add meg nékünk! 8. vers.

 

Elôénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének

és szentjeinek békét ígér.

Az istenfélôkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országunkba dicsôség

költözzék.

Hívek: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, és üdvösségedet add

meg nékünk!

 

E: Irgalom és hűség egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a

béke.

A földbôl a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égbôl.

H: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add

meg nékünk!

 

E: Az Úr jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.

Igazság jár az Úr elôtt, * és béke a lába nyomában.

H: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add

meg nékünk!

 

SZENTLECKE 2 Pét 3, 8--14

 

  Az elsô keresztények várták Krisztus második eljövetelét, hogy még az

a nemzedék lássa hatalmát, amely megtagadta ôt. De Isten terve más

volt. Azt akarta, hogy az evangélium legyen igazi történelemformáló

erô. Ô az örökkévalóság szempontjából vezeti életünket: Nála egy nap

annyi, mint ezer esztendô. Ha idôt enged, azt akarja, hogy használjuk

fel tökéletesedésre. Ha ez a világ elmúlik, új hazába lépünk át, amely

az igazságosság otthona. Ezért kell az evangélium szerint élnünk.

 

SZENTLECKE Szent Péter apostol második levelébôl

 

  Mi új eget és új földet várunk.

 

  Szeretteim! Fôképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy

egy nap az Úr elôtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy

nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek

tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy

valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint

a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal

elpusztulnak, az elemek a tűz hevétôl felbomlanak, a föld és ami rajta

van, elenyészik.

  Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan

kell élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának

eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az

elemek a tűz hevétôl megolvadnak. Mi az ô ígérete alapján új eget és új

földet várunk, az igazságosság hazáját.

  Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben,

tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.

 

  Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 5. szám.

Készítsétek elô az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét, * és minden

ember meglátja az Üdvözítôt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4. 6 -- 5.

tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Mk 1, 1-8

 

  Márk azzal vezeti be a könyvét, hogy Jézus Krisztusról, az Isten

Fiáról közli az örömhírt. Az ô megjelenése a megváltás kezdete volt,

amit az Ószövetségben a fogságból való szabadulás jelképezett. Jézus

Krisztusban Isten személyesen jön hozzánk. Ezért Keresztelô János

joggal követeli a bűnbánatot mint elôkészületet. János maga is

kifejezte hódolatát az e jövendô Megváltó elôtt. Minket is segít a

karácsony megünneplésében, ha arra gondolunk, hogy Krisztusban Istennel

találkozunk.

 

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébôl

 

  Keresztelô János hirdeti:

  Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit!

 

  Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.

  Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed elôtt, hogy

elôkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr

útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.

  János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök

bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden

lakója. Megvallották bűneiket, ô pedig megkeresztelte ôket a Jordán

folyóban.

  János teveszôrbôl készült ruhát viselt, csípôjét bôröv vette körül;

sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb

nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a

saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ô pedig Szentlélekkel

keresztel majd meg benneteket!``

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

Advent 3. vasárnapja

 

 

OLVASMÁNY Iz 61, 1-2a. 10-11

 

  Az Isten Lelke az Ószövetségben az ô teremtô és éltetô erejét

jelentette. A próféta tudja, hogy ezt a Lelket kapta küldetéséhez.

Feladata az, hogy tanúskodjék Isten irgalmasságáról, hogy hirdesse az

örömhírt az elhagyatottaknak, hogy gyógyítsa a megtört szívűeket

Küldetését megtiszteltetésnek veszi és örömmel teljesíti. Ebben elôképe

a Messiásnak, aki majd egészen birtokolja a Szentlelket és meghozza a

szabadulást a bűntôl.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Egyedül a Megváltó hozza meg az igazi boldogságot.

 

  A próféta így beszél:

  Az Úr Lelke nyugszik rajtam.

Azért kent föl az Úr és küldött engem,

hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,

és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,

és szabadságot a börtönök lakóinak.

Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

  Nagy örömmel örvendezem az Úrban,

  lelkem ujjong az én Istenemben,

mert az üdvösség ruhájába öltöztetett,

s az igazság köntösét terítette rám.

Felékesített, mint a vôlegényt, aki koszorút visel,

és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.

Mert amint a föld megtermi növényeit,

és a kert veteményeket sarjaszt,

úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot,

és a magasztalást minden nép színe elôtt.

 

Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Lk 1, 46-48. 49-50. 53-54                    3a. tónus.

 

Válasz: Lelkem ujjongva hirdeti  Istenemnek dicsôségét. Vö. Iz 61, 10b

 

Elôénekes: Magasztalja az én lelkem az Urat, * és szívem ujjong

üdvözítô Istenemben.

Mivel tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,* íme, mostantól

fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék.

Hívek: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsôségét.

 

E: Mert nagy dolgot művelt velem ô, aki hatalmas, * ô, akit Szentnek

hívunk.

Nemzedékrôl nemzedékre megmarad irgalma * azokon, akik istenfélôk.

H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsôségét.

 

E: Az éhezôket minden jóval betölti, * a gazdagokat elbocsátja üres

kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt, * megemlékezett irgalmáról.

H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsôségét.

 

SZENTLECKE 1 Tessz 5, 16-24

 

  A hívô kereszténynek joga van az örömre, hiszen megkapta a

kinyilatkoztatást az élet értelmérôl, erkölcsi kötelességeirôl, a

bűnbocsánatról és Isten irgalmáról. Ez az ismeret igazítja el az imában

és a földi javak értékelésében. Tudja, hogy a Szentlélek működik az

Egyházban, segíti az igazság megtalálásában, és erôt ad arra, hogy

gyengesége ellenére is kitartson a jóban.

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt elsô

levelébôl.

 

  Ôrizze meg Isten a szellemeteket, lelketeket és testeteket

feddhetetlenül!

 

  Testvéreim! Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül.

Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól

Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne

vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg.

Mindenféle rossztól óvakodjatok.

  A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek.

Ôrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül

Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott

benneteket, ô majd végbe is viszi.

 

Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 7. szám.

Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt

vigyek. Iz 61,1 -- 7b. tónus

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Jn 1, 6-8; 19-28

 

  János feladata volt a Messiás útjának elôkészítése és a róla való

tanúskodás. Tanúskodása elôképe lehet a keresztény magatartásnak is.

Semmi kiváltságot és dicsôséget nem követel magának. Ô nem a Messiás,

nem Illés, nem a Próféta, akit úgy vártak, mint a nagy átalakulás

megszervezôjét. Jánosnak egy feladata van: a bűnbánat hirdetése. De

jelzi a Messiás igazi nagyságát is: Szentlélekkel fog keresztelni, nem

csupán vízzel, vagyis valóban Istenhez kapcsolja a hívôt.

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl

 

  Köztetek van az, akit ti nem ismertek.

 

  Abban az idôben:

  Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért

jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki

higgyen általa. Nem ô volt a világosság, hanem (azért jött, hogy)

tanúságot tegyen a világosságról.

  János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá

Jeruzsálembôl, hogy megkérdezzék ôt: ,,Ki vagy te?`` Erre megvallotta,

nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.``

  Ezért megkérdezték tôle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?``

  ,,Nem vagyok`` -- felelte.

  ,,A próféta vagy?``

  Erre is nemmel válaszolt.

  Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk

azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?``

  Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr

útját``, amint Izajás próféta mondta.

  A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért

keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a

próféta?`` János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De

köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a

saruszíját sem vagyok méltó megoldani.``

  Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és

keresztelt.

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

Advent 4. vasárnapja

 

 

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

 

  A szövetség ládája Mózes kora óta Isten jelenlétének jelképe volt és

sátorban ôrizték a pusztai vándorlás után is. Dávid templomot akar

építeni számára. Ezzel kapcsolatban kapja a jövendölést a Messiásról,

aki az ô családjából származik. Elküldése befejezése lesz azoknak a

jótéteményeknek, amelyeket népével szemben Isten gyakorolt. Isten

elôvételezi irgalmát és nem Dávid érdemeit jutalmazza.

 

OLVASMÁNY Sámuel, második könyvébôl

 

  Dávid királysága a családjából származó Messiás révén szilárdan áll

mindörökké.

 

  Amikor Dávid király mára házában lakott, és az Úr nyugalmat adott

neki körös-körül minden ellenségétôl, a király így szólt Nátán

prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr

ládája meg, sátorban lakik.``

  Erre hátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit

szándékozol, mert veled van az. Úr.``

  Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz:

,,Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: ťEzt mondja az Úr: Te akarsz

nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelôrôl, a juhok,

mellôl, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden

vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem elôtted. Nagy

nevet szereztem neked, olyat; mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek

is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik

majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint

kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael

fölé. Azért megszabadítalak minden ellenségedtôl. Azt is közli veled az

Úr, hogy fölépíti (uralkodó)-házadat.

  Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvadból

származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ô atyja leszek, ô

meg a fiam lesz.

  Házad és királyságod örökre fennmarad színem elôtt, és trónod

mindörökké szilárd marad.Ť``

 

  Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 2-3. 4--5. 27 és 29                       6. tónus.

 

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2a.

vers.

 

Elôénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet

nemzedékrôl nemzedékre hirdeti ajkam.

Így szóltál: + ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké.`` * Valóban, a te

hűséged erôs, miként a mennybolt.

Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

 

E: ,,Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak,

Dávidnak.

Megerôsítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékrôl

nemzedékre.``

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

 

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.Ť

Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.``

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

 

SZENTLECKE Róm 16, 25-27

 

  Az Ószövetségi jövendölések szó szerint többnyire csak Izraelre

vonatkoznak. De ezekben el volt rejtve Isten végleges szándéka, amely

az evangéliumban kifejezésre jutott. Isten minden embert meghív az

üdvösségre, s Pál apostol ennek az egyetemes tervnek az eszköze: a

pogányokat is el akarja vezetni az Isten elôtti engedelmességre.

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

 

  Kinyilvánult a titok,

  amelyre ôsidôk óta csend borult.

 

  Testvéreim! Istennek hatalmában áll megerôsíteni benneteket

evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak

kinyilvánításában, amelyre ôsidôk óta csend borult, de amelyet most az

örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden

nemzet elôtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak.

  Neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsôség Jézus Krisztus által

örökkön-örökké! Ámen.

 

Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja.

Íme, az Úrnak szolgálóleánya: * legyen nekem a te igéd szerint! Lk 1,

38 -- 8 G. tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38

 

  Isten legnagyobb beavatkozása az emberi történelembe a Fiú

megtestesülése. Az örök Fiú beleszületik az emberiség családjába,

azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de

ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A

megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad

beleegyezésének. A hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának

elfogadása mellett.

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

 

  Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.

 

  Abban az idôben:

  Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy

szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek.

A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:

,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te

minden asszonynál!`` Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba

esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:

  ,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

  Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,

  s Jézusnak fogod ôt nevezni!

  Nagy lesz ô: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.

  Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.

  Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,

  és uralmának soha nem lesz vége!``

  Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor

én férfit nem ismerek?`` Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek

száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent

lesz az, ki tôled születik: Isten Fiának fogják ôt hívni. Lásd,

rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sôt, már a hatodik

hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem

lehetetlen.``

  Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem

szavaid szerint!`` Ezután az angyal eltávozott.

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Vigília mise

 

 

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

 

  A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni

kell neki örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést

és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le,

hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának

elôképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem

vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát

életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot A

kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Az Úr örömét találja benned.

 

  Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg

föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya,

nem tündököl.

  Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsôségedet. Új

néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsôség koronája

leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.

  Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak``, sem országodat ,,Pusztaságnak``,

hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem`` és országodat: ,,Menyasszony``,

mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.

  Mert amint a vôlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni

veled, aki téged felépít, és amint a vôlegény örül a menyasszonynak,

úgy leli örömét benned Istened.

 

Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 4-5. 16-17. 27 és 29                      6. tónus.

 

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers.

 

Elôénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem

szolgámnak, Dávidnak:

,,Megerôsítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat

nemzedékrôl nemzedékre.``

Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

 

E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram.

Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja ôket.

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

 

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.``

,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik

meg.``

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

 

SZENTLECKE ApCsel 13, 16-17; 22-25

 

  Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval

álltak a világ elé. A kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy

Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát, hogy üdvösséget ad

az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. Krisztusban

az Isten Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit,

biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa, hogy a földi

élet lehet Isten szolgálata. Ez az ô nagysága, amit elôször Keresztelô

János érzett meg, de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk.

 

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibôl

 

  Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról.

 

  Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában

szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett:

  ,,Izraelita férfiak, és ti istenfélôk, figyeljetek! Izrael népének

Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés

napjaiban nagy néppé tette ôket. Azután hatalmas karjával kivezette

ôket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta ôket a pusztában.

  Késôbb Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott:

ťRátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ô majd

teljesíti minden szándékomat.Ť

  Ígéretéhez híven az ô utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a

Megváltót, Jézust. Az ô érkezése elôtt János Izrael egész népének a

bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így

szólt: ťNem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön már az,

akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.Ť

 

  Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 2. szám.

Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ô uralkodik

majd fölöttünk. -- 2. tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-25.

 

  Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti

okiratot, hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli

értelmezését. Isten kezdettôl fogva mindent az e jövendô Megváltóra

irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt

mutatják, hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett

abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság olyan sok

sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem

félt attól, hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. Azért jött

az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és

az igazságot keresôk világossága legyen.

 

Hosszabb forma:

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

 

  Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.

 

  Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája.

  Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és

testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak

Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon,

Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj,

Izájnak pedig Dávid király.

  Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétôl, Salamonnak Roboám,

Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám;

Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,

Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak

pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

  A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia,

Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim,

Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud,

Eliudnak Eleazár, Eleazámak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig

József. Ô volt a férje Máriának, akitôl a Krisztusnak nevezett Jézus

született.

  Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizednégy nemzedék, Dávidtól a

babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól

Krisztusig .is tizennégy nemzedék.

  Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese

volt Józsefnek. Mielôtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária

gyermeket fogant méhében a Szentféléktôl. A férje, József igaz ember

volt, nem akarta ôt megszégyeníteni, ezét úgy határozott; hogy titokban

bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala,

és így szólt: József, Dávid fia, ne félj. attól, hogy feleségül vedd

Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektôl van. Fia születik

majd, akit Jézusnak nevezel, mert ô váltja meg népét bűneitôl.``

  Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta

által mondott:

     Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,

     és az Emmánuel nevet adják neki,

     ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten``.

  Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala

megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg

az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

 

  Ezek az evangélium igéi.

 

Vagy rövidebb forma:

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl 1, 18-25

 

  Mária, fiút szül, akit Jézusnak neveznek.

 

  Jézus Krisztus születése így történt:

  Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielôtt azonban egybekeltek

volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektôl. A

férje, József igaz ember volt, nem akarta ôt megszégyeníteni, ezért úgy

határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent

neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj

attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a

Szentlélektôl van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ô

váltja meg népét bűneitôl.``

  Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta

által mondott:

     Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,

     és az Emmánuel nevet adják neki,

     ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten``.

  Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala

megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg

az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Éjféli mise

 

 

OLVASMÁNY Iz 9, 1-6

 

  A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a

sötétben levôknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor,

és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a

felügyelôk botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni

erôt hordoz, s ô a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit

világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Fiú adatik nekünk.

 

  A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál

árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy

ujjongással töltöd el ôket, kitörô örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd

színed elôtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek,

amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedô

rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.

  Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ô vállára kerül

az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erôs Isten, Örök

Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem

lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság

által megerôsít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a

Seregek Urának féltô szeretete.

 

  Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1--2a. 2b--3. 11--12. 13                 11. tónus.

 

Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11.

 

Elôénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak

énekeljen.

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek

üdvösségét.

Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

E: Hirdessétek dicsôségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden

népnek.

Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti.

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

E: Örvendjen a mezô, * és minden, ami rajta van.

Ujjongjon az erdô minden fája * az Úr színe elôtt, mert eljön.

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget,

* és a népeket hűsége szerint.

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

SZENTLECKE Tit 2, 11-14

 

  A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül

minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez

megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad az életnek.

Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben

töltöttük el életünk idejét.

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt levelébôl

 

  Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítô kegyelme.

 

  Testvéreim! Isten üdvözítô kegyelme megnyilvánult minden ember

számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és

az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a

világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és

Üdvözítônknek, Jézus Krisztusnak dicsôséges eljövetelét. Hiszen ô

önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson,

megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.

 

  Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 10. szám.

Nagy örömet hirdetek nektek: Üdvözítô született ma nékünk, * a Messiás,

a mi Urunk. Lk 2, 10-11 -- 10. tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14

 

  Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom

elôkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A

kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében élnek, és

készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végsô

tervét. az embernek az ô dicsôségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az

ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke elsôsorban lelki

állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

 

  Megszületett a ti Megváltótok!

 

  Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a

földkerekség lakosságát. Ez az elsô összeírás akkor történt, amikor

Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy

összeírják.

  Galilea Názáret nevű városából, József is fölment Dávid városába, a

judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,

aki gyermeket várt.

  Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje

gyermekét. Világra hozta, elsôszülött fiát, pólyába takarta, és

jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

  A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat ôrizték

az éjszakában. Egyszerre csak megállt elôttük az Úr angyala, és az Úr

dicsôsége beragyogta ôket. Nagyon megrémültek.

  Az angyal így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok

nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a

Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel:

Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.``

  Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsôítve

ezt zengték:

     Dicsôség a magasságban Istennek,

     és békesség a földön

       a jóakaratú embereknek!

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Pásztorok miséje

 

 

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

 

  Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság

megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való

szabadulás egy végleges nagy esemény elôképe. Az ilyen kifejezések,

hogy szent népnek`; ,,az Úr megváltottjainak`` hívják ôket, mutatják,

hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Íme, eljön Szabadítód.

 

  Az Úr hirdeti a föld határáig:

  ,,Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van

a fizetség és kezében a jutalom. ťSzent népnekŤ, ťaz Úr

megváltottjainakŤ hívják majd ôket, téged meg ťkeresett városnakŤ, ťnem

elhagyottnakŤ neveznek.``

 

  Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 6, 11-12                             2. tónus.

 

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus

Krisztus.

 

Elôénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.

Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsôségét meglátják a népek.

Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus

Krisztus.

 

E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre.

Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok.

H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus

Krisztus.

 

SZENTLECKE Tit 3, 4--7

 

  Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell

tulajdonítani megváltásunkat és megigazulásunkat, nem pedig saját

érdemeinknek. Ô a keresztségben végbemenô újjászületés által tesz

bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a Szentlélek

működik, akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt levelébôl

 

  Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten.

 

  Testvéreim!

Amikor Üdvözítô Istenünk kinyilvánította jóságát és

  emberszeretetét, megmentett minket;

nem azért, mert igazak voltak tetteink,

  hanem irgalmasságból,

  a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdôjében.

Bôséggel árasztotta reánk a Szentlelket

  Jézus Krisztus, a mi Üdvözítônk által,

  hogy kegyelmével igaz életet éljünk,

  és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.

 

  Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA

 

Alleluja. 3. szám.

Dicsôség a magasságban Istennek* és a földön békesség a jóakaratú,

embereknek. Lk 2, 14 -- 3a. tónus.

Alleluja.

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 15-20

 

  A pásztorok a hívô emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a

kapott utasítást. Tudnak hinni, mert nem ôk akarják eldönteni, hogy

Isten milyen messiást küldjön, mint késôbb az írástudók. Örülnek a jó

hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki, felfogja

az evangéliumot, az megôrzi szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek

közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és

az emberek iránt.

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

 

  A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket.

 

  Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták

egymást: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket

az Úr hírül adott nekünk!`` El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,

Józsefet és a jászolban fekvô Kisdedet.

  Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a

Gyermekrôl. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.

Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.

  A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent

mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint elôre

megmondták nekik.

 

  Ezek az evangélium igéi.

========================================================================

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Ünnepi mise

 

 

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

 

  A fogságban levô nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy

királya marad népének Isten, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a

próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja,

hogy Istentôl közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához

emeli az embert, aki hittel elfogadja ôt.

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

 

  Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

 

  Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét

hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak:

,,Királlyá lett a te Istened``. Figyelj csak! Ôrszemeid felemelik

hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtôl szembe látják, hogy

visszatér az Úr Sionra.

  Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr

megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent

karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa,

hogy szabadítást szerez Istenünk.

 

  Ez az Isten igéje.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2---3ab. 3cd--4. 5---6                 6. tónus.

 

Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát. Vö. 3c

vers.

 

Elôénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit

művelt.

Diadalt aratott jobbjával, * gyôzelmet szentséges karjával.

Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

 

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek

elôtt.

Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.

H: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

 

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt

mondjatok.

H: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

 

E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.

Hars


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!