BejelentésMinistránsok honlapja
Ministrálni jó, gyere TE is !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Advent 1. vasárnapja


OLVASMÁNY Iz 2, 1-5

A próféta nehéz idôkben szól népéhez, amikor az egész nemzeti lét
veszélyben forog és sokan kételkednek, hogy Isten megtartja-e a
szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete
a végsô idôkre is érvényes. Sion hegye itt elôképe Isten uralmának. A
kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ
népeit, és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Egybegyűjti az Úr a nemzeteket Isten országának örök békéjére.

Izajásnak, Ámosz fiának látomása Dudáról és Jeruzsálemrôl:
Az utolsó idôkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek
tetején és magasabb lesz a halmoknál. Odaözönlenek mind a nemzetek,
felé tart számos nép, és így szól:
,,Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy
tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a
törvény és Jeruzsálembôl az Úr tanítása.``
Ô tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat
számtalan népnek. Ôk meg beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak
lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé
hadviselést.
Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1-2. 3-4a. (4b-5; 6-7). 8-9 7b. tónus.

Válasz: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk. Vö. 1. vers.

Elôénekes: Örvendeztem, mikor azt mondták nekem, * az Úr házába
megyünk.
Íme, itt állunk már kapuid elôtt, * ó Jeruzsálem.
Hívek: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Jeruzsálem városa jól megépült, * részei egymáshoz illenek.
Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélôszékek, * Dávid házának székei.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Jeruzsálemre békét esdjetek, * biztonságban éljen, aki szeret téged.
Béke lakozzék falaid között, * és nyugalom bástyáid tövében.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

E: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, * legyen békesség
teveled.
Istenünk és Urunk háza miatt * kívánok áldást néked.
H: Isten házába indulunk, * örömtôl dobban a szívünk.

SZENTLECKE Róm 13, 11-14

Krisztussal és a megváltással elérkezett az üdvösség ideje. Az
ószövetségi várakozós és tapogatózás helyett itt van a nappali
világosság. Felismerhetjük Isten üzenetét és erkölcsi követelményeit. A
hitbôl való élet olyan, mint az álomból való ébredés. Az erkölcsi
törvény megvalósítása a Krisztusba való beöltözés, vagyis lelkületének
és tetteinek követése. A mi adventünk elôkészület az örök életre.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

Üdvösségünk közel van.

Testvéreim! Ismeritek az idôt: Itt az óra, hogy fölébredjünk
álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk!
Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség
tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen,
amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne
kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek
inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös
vágyak szerint cselekedjetek.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és az üdvösséget add meg
nékünk. Zsolt 84, 8 -- 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 24, 37-44

Az evangélium hirdetésére mindig szükség van, mert az emberek könnyen
elmerülnek a mindennapi, földi gondokban. Isten ugyan ,figyelmeztet
csapásokkal és kegyelmi ösztönzéssel, de az Egyháznak tudatosan
állandósítania kell a virrasztást. Az itt hangoztatott ébrenlét nem
puszta várakozás, hanem buzgólkodás a kötelességteljesítésben és
jótettekben. A két-két emberre való hivatkozás a mezôn és a malomban a
,figyelmeztetés súlyosságát emeli ki, s nem azt akarja mondani, hogy az
emberiség fele üdvözül, a másik fele elkárhozik.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Virrasszatok, hogy készen álljatok!

Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A
vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez
mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit
sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz
el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia
eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezôn, az egyiket fölveszik, a
másikat otthagyják. Ha két asszony ôröl a malmával, az egyiket
fölveszik, a másikat otthagyják.
Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti
Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik
órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a
házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában
jön el, amikor nem is gondoljátok.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Advent 2. vasárnapja


OLVASMÁNY Iz 11, 1-10

A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít.
Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erô
és az Isten elôtti hódolat. A szellem felsôbbrendűsége mutatkozik meg
benne. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külsô békéjével
szemlélteti a próféta. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké
tudja tenni.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak.

Azon a napon:
Vesszô kél majd Izáj törzsökébôl, és hajtás sarjad gyökerébôl. Az Úr
lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az
erôsség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében
telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik,
amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és
méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a
földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípôjén a kötô.
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt
tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán,
egy kisgyermek is terelgetheti ôket. A tehén és a medve együtt
legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán,
akárcsak az ökör. A csecsemô nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél,
s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtôl elválasztott
kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen.
Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a
vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökerébôl támadt sarj zászlóként áll majd a
népek elôtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsôséges lesz
lakhelye.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 12-13. 17 5. tónus.

Válasz: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a
világ végéig. Vö. 7. vers.

Elôénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a
király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a
világ végéig.

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold
meg nem szűnik.
Uralkodik tengertôl tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ
végéig.

E: Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akin nem
segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szűkölködôt megsegíti.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ
végéig.

E: Legyen áldott a neve örökké, amíg csak világít a nap, neve
fennmaradjon.
Áldott legyen benne a föld minden népe, * magasztalja ôt minden nemzet.
H: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ
végéig.

SZENTLECKE Róm 15, 4-9

Az apostol a lelki ember békés magatartását kívánja meg a hívektôl.
Istent úgy jellemzi, mint a ,,béke és vigasztalás Istenét``; aki
életünket elviselhetôvé akarja tenni. Krisztustól meg lehet tanulni az
egyetértô szeretetet és az Isten elôtti hódolatot. A kegyelemmel
telített élet az örök élet elôképe.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

Üdvösségünk közel van!

Testvéreim! Mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták,
hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk
megôrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy
Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy
szájjal magasztaljátok Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket
Isten dicsôségére! Állítom ugyanis: Krisztus azért vállalta a zsidóság
szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az
atyáknak tett ígéreteket. A pogányok viszont irgalmasságáért
magasztalják Istent, amint írva van:
Ezért magasztallak téged a pogányok között,
és dicsérem dallal a nevedet!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Készítsétek elô az Úr útját! + Egyengessétek ösvényét, * és minden
ember meglátja az Üdvözítôt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4. 6 -- 5.
tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 3, 1-12

Isten országának kegyelmét megkapjuk a keresztségben és a többi
szentségben. De hogy az életté váljon bennünk, ahhoz szükség van
állandó megtérésre, az állandó odafordulásra Isten felé. Ezért az
Egyházban is esedékes a Keresztelô felhívása. A zsidóknál nem volt elég
emlegetni azt, hogy ,,Ábrahám a mi atyánk``. Így nekünk sem elég arra
hivatkozni, hogy Krisztus megváltott bennünket Isten tetteink alapján
ítél meg bennünket.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Tartsatok bűnbánatot. elközelgett a mennyek országa.

Abban az idôben: Keresztelô János megjelent Judea pusztájában, és így
tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!``
Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:
A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek elô az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!
János öltözéke teveszôrbôl készült, és bôrövet viselt a derekán.
Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea
és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ô megkeresztelte ôket a
Jordán folyóban.
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá
megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított
benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgô harag elôl? Teremjétek hát
a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt
gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekbôl
a kövekbôl is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték
már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó
gyümölcsöt nem terem!
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam
jön, az erôsebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam.
Ô Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a
lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát
pedig olthatatlan tűzben elégeti!``

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Advent 3. vasárnapja


OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10

A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával
festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mezô és a zöld
erdô. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten
életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nekünk.

Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és
viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon és örömében ujjongva
daloljon! Mert övé a Libanon dicsôsége, a Kármel és a Sáron pompája.
Meglátják az Úr dicsôségét, Istenünk fönségét.
Erôsítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket
szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: ,,Bátorság! Ne
féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és
megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.``
Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog.
Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva
ujjong.
Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve
érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás
jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-19 4. tónus.

Válasz: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

Elôénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot
szolgáltat.
Az éhezônek ô ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

E: Az Úr támogatja az árvát, és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok
útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékrôl nemzedékre.
H: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Jak 5, 7-10

A hívô élet kibontakozása olyan, mint a termés fejlôdése. Az ítélet
napjára megérik a termés, és Isten is örömét találja benne. Itt vetnünk
kell türelemmel, és az erények követésével ki kell alakítanunk
magunkban a krisztusi életei: Ha a megpróbáltatásokban is hűségesek
maradunk, akkor majd nem állunk üres kézzel Isten ítélôszéke elôtt.

SZENTLECKE Szent Jakab apostol levelébôl

Legyetek állhatatosak, mert az Úr e jövetelének ideje közel van!

Testvéreim! Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves
is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késôi esô
meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak,
mert az Úr eljövetelének ideje közel van.
Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok
magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó elôtt.
Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek
példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt
vigyek. Iz 61, 1 -- 7b. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 11, 2-11

Keresztelô János minden kegyelmi adománya mellett is korának gyermeke
volt. A Messiástól elsôsorban Izrael megváltását várta. Jézus rámutat
arra, hogy a prófétai jövendölések az ember gyógyulásáról, üdvösségérôl
beszélnek. Jézus ezt az újdonságot hozta. Keresztelô János nagy volt
akkor, ha ószövetségi mértékkel mérjük. De az újat, az Isten országának
a kiérdemlését nem tudta azonnal felfogni. Jézus országának tagjai
azért nagyobbak Jánosnál, mert számukra a hit tartalma maga Krisztus,
és az erkölcs az ô követése. A lehetôség megvan rá, hogy Krisztus
tagjává válunk, és ô a Szentlélek által éltet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Te vagy-e az, akinek jönnie kelt, vagy valaki mást várjunk?

Abban az idôben:
Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteirôl hallott, elküldte
hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tôle: ,,Te vagy-e az, akinek el
kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?`` Jézus igy válaszolt nekik:
,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és
hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a
szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik
meg bennem!``
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltôl lengetett
nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert
lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak!
Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek:
még prófétánál is nagyobbat! Ô az, akirôl ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed elôtt,
hogy elkészítse az utat teelôtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelô Jánosnál! De még ônála is nagyobb az, aki a legkisebb a
mennyek országában.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Advent 4. vasárnapja


OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja
fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti
elôkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi
házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövôt, és kimutatja
hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Késôbb a Messiást is az emberek
hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul
benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a
legnagyobb vigasztalás.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Íme, a szűz fogan.

Azokban a napokban:
Így szólt az Úr Acház királyhoz: ,,Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te
Istenedtôl, akár az alvilág mélységeibôl, akár felülrôl a magasból.``
De Acház így válaszolt: ,,Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.``
Erre Izajás próféta azt mondta: ,,Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég
nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem
türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a
szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk
az Isten.``

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 5. tónus.

Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ô a dicsôség királya. Vö. 7c és 10b.

Elôénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden
lakója.
Alapjait ô ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ô tartja
szilárdan.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik: * ô a dicsôség királya.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ô szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ô a dicsôség királya.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítô Istenétôl.
Ez az istenkeresôk népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ô a dicsôség királya.

SZENTLECKE Róm 1, 1-7

Az apostol saját küldetéséi az Egyházat és minden kegyelmet
Krisztushoz, az Isten Fiához vezet vissza. Ôt igazolta a jövendölések
tejesedése (Dávid, fia), de méginkább a halálból való feltámadása. Az
apostol feladata az, hogy az emberekei a pogányokat is, elvezesse
Krisztushoz, a kegyelem forrásához. A karácsony jelentése az, hogy
Krisztusban az isteni élet megjelent földünkön és benne megvan a
biztosíték, hogy ezt a világot célhoz vezeti.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébôl

Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségébôl származott. az Isten Fia.

Testvéreim! Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola
köszönt benneteket!
Isten kiválasztott az ô evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái
által a szent iratokban elôre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi
Urunkról. Ô test szerint Dávid nemzetségébôl származott, a szentség
Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas
Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli
küldetést, hogy neve dicsôségére munkálkodjunk a hitért minden nép
között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott.
Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre
hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentôl, és
Urunktól, Jézus Krisztustól.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis
,,Velünk az Isten``. Mt 1, 23 -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 18-24

József kinyilatkoztatás alapján hitével ismerte fel Jézus kilétét
éppúgy, mint Mária is. Isten természetfölötti jelek keretében közli
üzenetét. Ô a kezdeményezô, s az embernek engedelmesen el kell fogadnia
az üzenetet. Krisztus azért a hit tárgya, mert létében több, mint
ember: ô az Isten Fia. És hatásában is több mindenkinél: ô szabadít meg
bennünket a bűntôl, s ezzel biztosúja az örök életet.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielôtt azonban egybekeltek
volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektôl. A
férje, József igaz ember volt, nem akarta ôt megszégyeníteni, ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektôl van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ô
váltja meg népét bűneitôl.``
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta
által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten``.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Vigília mise


OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni
kell neki örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést
és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le,
hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának
elôképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem
vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát
életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot. A
kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Az Úr örömét találja benned.

Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg
föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya,
nem tündököl.
Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsôségedet. Új
néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsôség koronája
leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.
Nem hívnak többé ,,Elhagyottnak``, sem országodat ,,Pusztaságnak``,
hanem így neveznek: ,,Gyönyörűségem`` és országodat: ,,Menyasszony``,
mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.
Mert amint a vôlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni
veled, aki téged felépít, és amint a vôlegény örül a menyasszonynak,
úgy leli örömét benned Istened.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 4-5. 16-17. 27 és 29 6. tónus.

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers.

Elôénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem
szolgámnak, Dávidnak.
,,Megerôsítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat
nemzedékrôl nemzedékre.``
Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram.
Egész nap örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja ôket.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

E: ,,Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.``
,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik
meg.``
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.

SZENTLECKE ApCsel 13, 16-17; 22-25

Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval
álltak a világ elé. A kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy
Isten az ószövetségi ígéretekkel elkötelezte magát, hogy üdvösséget ad
az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban megvalósult. Krisztusban
az Isten Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit,
biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa, hogy a földi
élet lehet Isten szolgálata. Ez az ô nagysága, amitel ôször Keresztelô
János érzett meg, de nekünk is ezzel a hódolattal kell eléje járulnunk.

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibôl

Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról.

Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában
szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett:
,,Izraelita férfiak, és ti istenfélôk, figyeljetek! Izrael népének
Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés
napjaiban nagy néppé tette ôket. Azután hatalmas karjával kivezette
ôket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta ôket a pusztában.
Késôbb Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott:
ťRátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ô majd
teljesíti minden szándékomat.Ť
Ígéretéhez híven az ô utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a
Megváltót, Jézust. Az ô érkezése elôtt János Izrael egész népének a
bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így
szólt: ťNem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön már az,
akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.Ť``

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 2. szám.
Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ô uralkodik
majd fölöttünk. -- 2. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-25.

Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti
okiratot, hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli
értelmezését. Isten kezdettôl fogva mindent az e jövendô Megváltóra
irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt
mutatják, hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett
abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság olyan sok
sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem
félt attól, hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. mértjött
az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és
az igazságot keresôk világossága legyen.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája.
Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és
testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak
Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon,
Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj,
Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétôl, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám,
Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Achátnak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia,
Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim,
Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud,
Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig
József. Ô volt a férje Máriának, akitôl a Krisztusnak nevezett Jézus
született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a
babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól
Krisztusig is tizennégy nemzedék.
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese
volt Józsefnek. Mielôtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektôl. A férje, József igaz ember
volt, nem akarta ôt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektôl van.
Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ô váltja meg népét
bűneitôl.``
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta
által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten``.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg
az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl 1, 18-25

Mária fiút szül, akit Jézusnak neveznek.

Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielôtt azonban egybekeltek
volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektôl. A
férje, József igaz ember volt, nem akarta ôt megszégyeníteni, ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektôl van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ô
váltja meg népét bűneitôl.``
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta
által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten``.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg
az világra nem hozta a fiát: a gyermeket pedig elnevezte Jézusnak.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Éjféli mise


OLVASMÁNY Iz 9, 1-3. 5-6

A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a
sötétben levôknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor,
és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a
felügyelôk botját Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni
erôt hordoz, s ô a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit
világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Fiú adatik nekünk.

A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál
árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy
ujjongással töltöd el ôket, kitörô örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd
színed elôtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek,
amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedô
rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ô vállára kerül
az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erôs Isten, Örök
Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem
lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság
által megerôsít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a
Seregek Urának féltô szeretete.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 11. tónus.

Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11.

Elôénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak
énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek
üdvösségét.
Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Hirdessétek dicsôségét a nemzetek között,* és csodatetteit minden
népnek.
Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Örvendjen a mezô, * és minden, ami rajta van.
Ujjongjon az erdô minden fája * az Úr színe elôtt, mert eljön.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget,
és a népeket hűsége szerint.
H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

SZENTLECKE Tit 2, 11-14

A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül
minden ember számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez
megköveteli a bűnnel való szakítást, és értelmet ad az életnek.
Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha jótettekben
töltöttük el életünk idejét.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt levelébôl

Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítô kegyelme.

Testvéreim! Isten üdvözítô kegyelme megnyilvánult minden ember
számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és
az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a
világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és
Üdvözítônknek, Jézus Krisztusnak dicsôséges eljövetelét. Hiszen ô
önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson,
megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 10. szám.
Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítô született ma nékünk, * a
Messiás, a mi Urunk. Lk 2, 10-11 -- 10. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14

Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom
elôkészítette a természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A
kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám egyszerű hitében élnek, és
készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végsô
tervét. az embernek az ô dicsôségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az
ember számára ez lesz a béke biztosítéka. A béke elsôsorban lelki
állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

Megszületett a ti Megváltótok!

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az elsô összeírás akkor történt, amikor
Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják.
Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a
judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,
aki gyermeket várt.
Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje
gyermekét. Világra hozta elsôszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba
fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat ôrizték
az éjszakában. Egyszerre csak megállt elôttük az Úr angyala, és az Úr
dicsôsége beragyogta ôket. Nagyon megrémültek.
Az angyal így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok
nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel:
Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.``
Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsôítve
ezt zengték:
Dicsôség a magasságban Istennek,
és békesség a földön
a jóakaratú embereknek!

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Pásztorok miséje


OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szói: a fogság
megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való
szabadulás egy végleges nagy esemény elôképe. Az ilyen kifejezések,
hogy ,,szent népnek``, ,,az Úr megváltottjainak`` hívják ôket,
mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Íme, eljön Szabadítód.

Az Úr hirdeti a föld határáig:
,,Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van
a fizetség és kezében a jutalom. ťSzent népnekŤ, ťaz Úr
megváltottjainakŤ hívják majd ôket, téged meg ťKeresett városnakŤ, ťnem
elhagyottnakŤ neveznek.``

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 6, 11-12 2. tónus.

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus
Krisztus.

Elôénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget.
Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsôségét meglátják a népek.
Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus
Krisztus.

E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre.
Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok.
H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus
Krisztus.

SZENTLECKE Tit 3, 4-7

Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell
tulajdonítani megváltásunkat és megigazulásunkat, nem pedig saját
érdemeinknek. Ô a keresztségben végbemenô újjászületés által tesz
bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a Szentlélek
működik, akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt levelébôl

Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten.

Testvéreim!
Amikor Üdvözítô Istenünk kinyilvánította jóságát és
emberszeretetét, megmentett minket;
nem azért, mert igazak voltak tetteink,
hanem irgalmasságból,
a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdôjében.
Bôséggel árasztotta reánk a Szentlelket
Jézus Krisztus, a mi Üdvözítônk által,
hogy kegyelmével igaz életet éljünk,
és az örök élet reménye legyen osztályrészünk.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 3. szám.
Dicsôség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú
embereknek. Lk 2, 14 -- 3a. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 15-20

A pásztorok a hívô emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a s
kapott utasítást Tudnak hinni, mert nem ôk akarják eldönteni, hogy
Isten milyen messiást küldjön, mint késôbb az írástudók. Örülnek a jó
hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki felfogja az
evangéliumot, az megôrzi szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek
közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és
az emberek iránt.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket.

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket
az Úr hírül adott nekünk!`` El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvô Kisdedet.
Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a
Gyermekrôl. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk.
A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent
mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint elôre
megmondták nekik.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Ünnepi mise


OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

A fogságban levô nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy
Isten királya marad népének, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a
próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja,
hogy Istentôl közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához
emeli az embert, aki hittel elfogadja ôt.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét
hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak:
,,Királlyá lett a te Istened``. Figyelj csak! Ôrszemeid felemelik
hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtôl szembe látják, hogy
visszatér az Úr Sionra.
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr
megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent
karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa,
hogy szabadítást szerez Istenünk.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 6. tónus.

Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát. Vö. 3c
vers.

Elôénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit
művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * gyôzelmet szentséges karjával.
Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek
elôtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt
mondjatok.
H: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengô kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király elôtt.
H: A föld minden határa látta * üdvözítô Urunknak jóságát.

SZENTLECKE Zsid 1, 1-6

Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelôtt Isten csak
alkalmi üzeneteket adott a próféták által, most azonban Fiát küldte el,
s benne tapasztalhatóvá vált lsten rejtett dicsôsége. Ô azért jött,
hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyôzze a
bűnt és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért
egyetemes uralmat ad neki.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélbôl

Isten az ô Fia által szólt hozzánk.

Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz
a próféták szavával. Most, a végsô napokban Fia által szólt hozzánk,
akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette.
Benne ragyog az Istenség, ô az Atya képmása, és hathatós szavával ô
tartja fenn a mindenséget.
Miután megváltott minket a bűntôl, helyet foglalt az isteni Fölség
jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt
náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
,,A Fiam vagy te, ma szültelek téged``?
Vagy pedig:
,,Én Atyja leszek, ô pedig az én Fiam``?
Sôt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:
,,És leborulva imádja ôt Isten minden angyala``.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az
Urat,* mert nagy fényesség szállt le a földre. -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve
örök Szava, Igéje lett emberré. A Fiú és az lge egymást magyarázzák. A
Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya teljesen ismeri és kimondja
magát. Ez a kimondott szó az ô tökéletes képe, benne van egész lényege.
Ez az Ige lett emberré és ô lett az Atya üzenete számunkra. Benne
egészen tükrözôdik az Atya teremtô és üdvözítô terve. Ezért Krisztus
világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják ôt, azok egyesülnek
vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô
volt kezdetben Istennél. Minden ôáltala lett, és nélküle semmi sem
lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem
fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért
jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki
higgyen általa. Nem ô volt a világosság, ó csak azért jött, hogy
tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ôáltala lett,
de a világ nem ismerte fel ôt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták
be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint,
nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentôl
születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô
dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel
és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdett ,,Ô az, akirôl mondtam,
hogy utánam jön, de megelôz engem, mert elôbb volt, mint én.`` Hiszen
mi mindannyian az ô teljességébôl nyertünk kegyelembôl kegyelmet. A
törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban
Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén
van, ô nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl 1, 1-5. 9-14

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô
volt kezdetben Istennél. Minden ôáltala lett, és nélküle semmi sem
lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem
fogadta be.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ôáltala lett,
de a világ nem ismerte fel ôt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták
be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint,
nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentôl
születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô
dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel
és igazsággal.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt)


OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti
módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül
Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az
összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet
gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van
Isten szolgálata is, s így ô jutalmazza meg a család összetartását és
áldozatos lelkületét.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvébôl

Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.

Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek elôtt, és megszabta az
anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit
engeszteli, megszabadul tôlük, és mindennapi imája meghallgatásra
talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli
apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra
talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának,
felüdíti anyját.
Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd ôt életében.
Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnézô iránta, és ne vesd meg
életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy
feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd
gyarapodni fogsz.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5 6. tónus.

Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.
Vö. 1. vers.

Elôénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ô útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Feleséged olyan, mint a termô szôlôtô, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden
napján.
H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

SZENTLECKE Kol 3, 12-21

Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten
maga szeret bennünket, s nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni.
Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn I5, 12). Ahol ilyen békében élnek
az emberek, ott meghallják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás
forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt levelébôl

A család élete az Úrban.

Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek
magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr
megbocsátott nektek. Legfôként pedig szeressétek egymást, mert ez a
tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást
az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen
bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel!
Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent
énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek!
Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban!
Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák!
Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az
Úr elôtt!
Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne
veszítsék!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el
titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a -- 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 2, 12-15. 19-23

Az evangélista elôtt az a kép lebeg, hogy a Messiás, illetôleg a
szent család életében ismétlôdik a választott nép története: az
Egyiptomból való kivonulás, a küzdelem a földi bajokkal és az Isten
akaratához való igazodás. Isten gondviselô keze azonban velük van. A
názáreti család volt az a keret, ahol az Isten Fia átélte a földi
problémákat és ahol megtanulta az engedelmességet

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébôl

Vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba!

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és
menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis
arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.`` József fölkelt,
fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott
maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat.
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: ,,Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj
Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!``
József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael
földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik
apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást
követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban
telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak:
,,Názáretinek fogják hívni``.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév)


OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember
felé. Áldását adta az ôsszülôkre, Ábrahámban áldást ígért minden
népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele elôtt Az ó-
és újszövetségi istentisztelet is áldással végzôdik, hogy Isten
szándékát ébren tartsa bennünk.

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvébôl

Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom ôket.

Így szólt az Úr Mózeshez:
,,Mondd meg Áron fôpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg
Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s
legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked
üdvösséget!
Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom ôket.``

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8 5. tónus.

Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. Vö. 2a.
vers.

Elôénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket,
ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a
népeket, * és te vezérled ôket a földön.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsôítsenek az összes
nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje ôt a föld minden határa.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7

Az idôk te fességét éppen az adta meg, hogy az isteni személy
belépett az emberiség családjába. A mi életünket akarta isteni
tartalommal kitölteni. Azzal, hogy vállalta az anya gyermek
kapcsolatát, megmutatta, hogy bízik az emberben és értékeli az emberi
szeretetet, s ô maga is örömét találja abban, ha szeretetet sugározhat.
Mária anyasága így már elôre mutat a megváltás végsô ajándékára, hogy
mi is Isten gyermekeivé válunk. A gyermek lelkületét a Szentlélek
biztosítja bennünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébôl

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

Testvéreim! Amikor elérkezett az idôk teljessége, Isten elküldte
Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek,
hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott
fiúságot elnyerjük.
Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának
Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba! Atyám!``
Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten
kegyelmébôl örökös is.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Sokízben szólt prófétái által az ôsatyákhoz egykor az Isten: * végül a
beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1, 1-2 -- 6.
tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21

Mária megôrizte szívében mindazt, amit Jézusról hallott és
eltöprengett rajta. A kinyilatkoztatás kezdôdött az angyali üzenettel,
folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak, Simeonnak és Annának a
szavaival. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, s
Mária a hitben is példakép. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy
kitárja elôttünk Isten dicsôségét, irgalmát, s ugyanakkor felemeljen
bennünket az örök értékek magaslatára. Így éljük meg az idôk te
fességét

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébôl

Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet...
Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki.

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvô Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már
korábban megtudtak a Gyermekrôl. Aki csak hallotta, csodálkozott a
pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran
elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és
magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy,
amint (az angyalok) elôre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet
adták neki, mert így nevezte ôt az angyal, mielôtt még anyja méhében
megfogant volna.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Karácsony utáni 2. vasárnap


OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a
bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ô örök
bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás
azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az elôképét
látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetszô életre oktat
bennünket.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvébôl

Isten bölcsessége a választott nép között lakott.

A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe
közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és
Isten népének serege elôtt eldicsekszik. Magasztalják népe körében,
megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a választottak sokasága
elôtt, s áldják az áldottak között.
,,A mindenség Teremtôje parancsot adott nekem, s aki teremtett,
kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: ťA sátradat Jákobban üsd fel,
örökrészed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret.Ť
Ôsidôktôl fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el
soha, mindörökre. Szolgáltam elôtte szent sátrában, majd pedig Sionban
kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, s Jeruzsálemben
van uralmam székhelye. Dicsôséges nép közt vertem így gyökeret, az
Úrnak részében, az ô örökrészén, s a szentek gyülekezetében
megtelepedtem.``

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 147, 12-13. 14-15. 19-20 7. tónus.

Válasz: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. Jn 1, 14 Vagy:
Alleluja. 7. szám

Elôénekes: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet.
Mert erôssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat.
Hívek: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

E: Határaidon ô ad békét, * és jóllakat kövér búzával.
Elküldi szavát a földre, * az ô igéje gyorsan terjed.
H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

E: Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényeit és végzéseit Izraelnek.
Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak.
H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Ef 1, 3-6. 15-18

A Fiú megtestesülése az Atya örök gondolata és terve volt. Benne
kiválasztott bennünket az üdvösségre, megadta a gyermekkéfogadás
kegyelmét, hogy Krisztussal együttdicsôítsük az ô irgalmát életünkben.
De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a kinyilatkoztatás
kegyelméért, hogy adományait megértsük, s azokért állandóan hálát
adjunk. Különösen értékelnünk kell a reményt, amelyet elénk tűzött, és
az örökséget, amelyet biztosított gyermekeinek.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelébôl

Isten arra rendelt minket, hogy fogadott, fiakká legyünk.

Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki
Lelkének minden áldásával megáldott minket a mennyekben lévô Krisztus
által. Ôbenne választott ki a világ teremtése elôtt, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk színe elôtt. Szeretetbôl eleve arra rendelt
minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott
fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett
Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekrôl, és az összes szent
iránt tanúsított szeretetetekrôl, szüntelenül hálát adok értetek, és
imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunk Jézus Krisztus
Istene, a dicsôséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a
kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek ôt. Gyújtson lelketekben
világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket,
és milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ô a szenteknek
készített.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 7. szám.
Dicsôség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! Dicsôség
neked, Krisztus, akiben hittek világszerte! Vö. 1 Tim 3, 16 -- 7.
tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18

Az Ige emberré levését Isten már elôre jelezte képekben. A törvény és
a próféták megismertették hatalmát irgalmát és akaratát. A Fiú
megtestesülésében azonban feltárult az Atya isteni lényege, és
egyetemes üdvözítô. akarata. Amikor nekünk adta a Fiúi akkor
végérvényesen elkötelezte magát, hogy gyermekeivé fogad és mindent
megad üdvösségünk érdekében. A Krisztusba vetett hit által ezt a
kegyelmet kapjuk meg.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl

Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô
volt kezdetben Istennél. Minden ôáltala lett, és nélküle semmi sem
lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem
fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért
jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki
higgyen általa. Nem ô volt a világosság, ô csak azért jött, hogy
tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ôáltala lett,
de a világ nem ismerte fel ôt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták
be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint,
nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentôl
születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô
dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel
és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ô az, akirôl
mondtam, hogy utánam jön, de megelôz engem, mert elôbb volt, mint én.``
Hiszen mi mindannyian az ô teljességébôl nyertünk kegyelembôl
kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az
igazságosság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Isten soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén
van, ô nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvébôl 1, 1-5. 9-14

Az Ige testté lett és közöttünk lakott.

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô
volt kezdetben Istennél. Minden ôáltala lett, és nélküle semmi sem
lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek
világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem
fogadta be.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ôáltala lett,
de a világ nem ismerte fel ôt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták
be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint,
nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentôl
születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô
dicsôségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel
és igazsággal.

Ezek az evangélium igéi.
========================================================================
Urunk megjelenése (Vízkereszt)


OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a
világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten
dicsôségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsôség
(kabod) egyenlô Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével
és irgalmával. A próféta elôször a fogságból való hazatérésben látja
Isten dicsôségének kinyilvánulását, de ez már elôképe a jövôbeli nagy
tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A
napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvébôl

Az Úr dicsôsége felragyogott fölötted.

Kelj föl; és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és
az Úr dicsôsége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a
földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és
dicsôsége megnyilvánul rajtad.
Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez.
Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek
hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva
hozzák.
Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtôl és kitágul, mert
feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse.
Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából
jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsôségét zengik.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13 5. tónus.

Válasz: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11.
vers.

Elôénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a
király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke , * míg csak a hold
meg nem szűnik;
uralkodik tengertôl tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába
királyai adományokkal közelednek.
Minden király leborul elôtte, * és minden nép neki szolgál.
H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin
nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti.
H: Hódoljon elôtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6

A próféták jelezték ugyan, hogy Isten irgalma kiterjed a pogány
népekre,


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!